Vedtægter


§ 1 Klubbens navn.

Stk.1 Klubbens navn er Den Graa Olie.

Stk.2 Klubben er stiftet den 6. marts 1999.

Stk.3 Klubbens adresse er Leffes Garage, Søndersøvej 62, 2820 Gentofte


§ 2 Klubbens formål.

Stk.1 Klubbens formål er at samle motorcykelentusiaster af enhver herkomst og race til til hyggeligt  samvær på og omkring 2 til 4 hjul. Klubben vil endvidere være til støtte med råd og dåd for ældre nybegyndende entusiaster.

 

§ 3 Medlemmer.

Stk.1 Som medlemmer kan optages ejere og brugere af motorcykel  uanset mærke. Eneste forudsætning er, at ejer eller bruger kan fremvise minimum et på kroppen fastsiddende

gråt hår.

Stk.2 Faste passagerer, d.v.s. koner, kærester, søskende, børn o.s.v. kan betragtes som brugere og kan derfor også opnå medlemsskab.

Stk.3 Der er 25 års prøvetid. Der betales fuldt kontingent i prøvetiden. Finder godkendelse ikke sted refunderes de sidste 3 måneders kontingent. I prøvetiden betegnes kandidater til medlemskab ”prospects”.

Stk.4 Endelig godkendelse som medlem kræver en enig estyrelse.

Stk.5 En enig bestyrelse kan undtagelsesvis ophøje et prospect til ”Stemmeløst Æresmedlem”.Med udnævnelsen følger ingen yderligere privilegier, herunder stemmeret.

Stk. 6 En enig bestyrelse kan når som helst og uden begrundelse inddrage titlen ”Stemmeløst Æresmedlem”.

Stk.7 En enig bestyrelse kan, såfremt et prospect eller medlem permanent fravælger de 2 hjul til fordel for 4, nedgradere pågældende til ’fårwheeler’. Herved vil optjent positiv prøvetid nulstilles. Såfremt den optjente prøvetid er negativ (>25) noteres dette og vil blive brugt såfremt  pågældende alligevel skulle ønske at genindtræde som prospect på 2 hjul. § 4 Generalforsamling.

Stk.1 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamling afholdes efter det generelle motorcykeltræf for åbning af Bakken.

Stk.2 Stemmeret på generalforsamlingen opnås efter godkendelse dvs. ved udløbet af prøvetiden.

Stk.3 Der indkaldes ikke yderligere til generalforsamling. Såfremt Bakken nedlægges vil den sidste åbningsdato være gældende herefter. Mødet berammes til maximalt et par minutter. Overtrædelse af denne tidsramme medfører automatisk formandens afgang. Der kan ikke fremsættes forslag på noget tidspunkt før generalforsamlingen.

Stk.4 Dagsordenen indeholder følgende punkter.

          1.Formandens beretning.

          2.Eventuelt

Stk.5 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk.6 Beslutning om foreningens ophævelse træffes af formanden. I tilfælde af Klubbens opløsning går et evt. kasseoverskud til udsmykning af Leffes garage.


§ 5 Ledelse.

Stk. 1. Klubben ledes af bestyrelsen.


§ 6 Økonomi.

Stk.1 Der betales et passende kontingent efter behov.

 Stk.2 Bestyrelsen kan ændre kontingentet som den vil.

Stk.4.Et medlem kan ikke komme i restance.

 Stk.6 Bestyrelsen kan foretage et uanmeldt kasseeftersyn.


§ 7 Arrangementer.

Stk.1Klubben afholder måske én årlig sammenkomst.

Stk.2 Klubben vil forsøge at facilitere en årlig forårstur samt dagture i det danske landskab.

Stk.3 Klubben vil facilitere sammenkomster i forbindelse med de årlige Bakke åbninger/lukninger.Vedtaget af bestyrelsen den 4. Januar 2018


Leffe Christensen, President

Petter Engberg, Scribentus